REGULAMIN WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ OBCOJĘZYCZNYCH LINGUA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Biuro Tłumaczeń Obcojęzycznych Lingua (w dalszej części niniejszego zwane BTO Lingua) z siedzibą w Gliwicach pod adresem ul. Barlickiego 19/11, 44-100 Gliwice (wejście od strony ulicy Chudoby, brama wjazdowa miedzy numerami 2 i 4) świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych: zwykłych, specjalistycznych i przysięgłych w oferowanych językach, kierunkach i trybach tłumaczeń, jak również wybrane usługi pokrewne, w szczególności związane z korektą językową (dalej: „Usługi” lub „Tłumaczenie”) na rzecz różnego rodzaju podmiotów (dalej: „Zamawiający”), na warunkach określonych w niniejszym dokumencie zwanym „Ogólne warunki świadczenia Usług” (dalej: „OWŚU”) oraz zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego (dalej: „Zamówienie”) a zaakceptowanym przez Biuro.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez BTO Lingua
 3. Wszelkie wykonywane przez BTO Lingua Usługi realizowane są zgodnie z treścią OWŚU, chyba, że umowa zawarta z danym podmiotem, w sposób wyraźny, inaczej reguluje wzajemne prawa i obowiązki.
 4. Decydując się na skorzystanie z Usług świadczonych przez BTO Lingua, Zamawiający potwierdza, iż akceptuje w całości postanowienia OWŚU.
 5. Złożenie zamówienia na wykonanie usług tłumaczeniowych jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 6. BTO Lingua zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde zlecenie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanymi przez BTO Lingua i Klienta warunkami zlecenia. Ponadto, BTO Lingua zobowiązuje się do wykonania usług tłumaczeniowych w sposób rzetelny oraz zgodnie z ustalonym terminem realizacji.
 7. Wykonane tłumaczenia są przekazywane Klientowi w takim samym formacie w jakim zostały dostarczone do BTO Lingua, chyba, że ustalono inaczej. W takim przypadku, Klient zobowiązuje się do przekazania informacji o formacie pliku docelowego tłumaczenia w momencie złożenia zamówienia.
 • 2. Warunki realizacji zleceń
 1. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego to 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego).
 2. Dokument, który ma być przedmiotem Usługi może być dostarczony Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty, kuriera bądź osobiście lub z wykorzystaniem jakiegokolwiek innego środka. Po otrzymaniu tekstu Biuro dokonuje szacunkowej wyceny kosztów wykonania Usługi (dalej: „Wycena”). Biuro odsyła mailem Wycenę do Zamawiającego.  Wycena ma charakter orientacyjny. Wycena nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamawiającego pod adresem Biura. Należność za wykonaną Usługę ustalona przez Biuro po jej wykonaniu nie powinna jednak różnić się od Wyceny więcej niż o 20%.
 3. W przypadku podpisanej umowy o stałej współpracy lub zgody na mailową akceptację zlecenia, Strony ustalają, że mailowa akceptacja Wyceny przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia, bez konieczności podpisywania odpowiedniego formularza, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.
 4. Rozwiązanie umowy: Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w okresie wypowiedzenia niekrótszym niż 1 miesiąc, chyba że umawiające się strony postanowią inaczej. Każda ze stron ma prawo zerwać umowę w przypadku rażącego niewywiązania się z warunków umowy.
 5. W przypadku zerwania umowy przez Zleceniodawcę zostanie on obciążony za wartość usługi wykonanej do dnia zerwania umowy, z zastrzeżeniem takich przypadków, w których Zleceniobiorca, zgodnie z umową, poczynił materialne przygotowania do wywiązania się z umowy (np. zakup towarów, materiałów, technologii, patentów, itp). W przypadku tłumaczeń - oryginał tłumaczenia i rozpoczęte tłumaczenie wydane zostaną po dokonaniu rozliczenia i wpłaceniu należnej kwoty.
 6. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, tłumaczenie może być rozpoczęte na podstawie wyraźnego skanu dokumentu wysłanego mailem lub faxem do Biura. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający chce otrzymać tłumaczenie przysięgłe z adnotacją, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału, dokument powinien być dostarczony przez Zamawiającego w oryginale i okazany przy odbiorze tłumaczenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie posiada oryginału, tłumacz wykonujący Usługę umieści na przetłumaczonym dokumencie adnotację, że Usługa zostało wykonana na podstawie (ksero)kopii.
 7. Biuro zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego Zamówienia w przypadku, kiedy przekazane przez Zamawiającego dokumenty nie odpowiadają treści złożonego Zamówienia, jak również wtedy, gdy zawierają one treści wulgarne lub naruszające czyjeś dobre imię, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia praw lub dóbr osób trzecich. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zamówienia, wraz z jej uzasadnieniem, Zamawiający poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Biuro wykonuje Usługi w formie pisemnej:

Według poziomu trudności:

 • specjalistyczne - w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu.
 • specjalistyczne PLUS – jest to wariant, gdzie tłumaczenie specjalistyczne wykonane jest z dodatkową weryfikacją i korektą drugiego tłumacza.
 • przysięgłe - to dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią i notą, poświadczającą za ich zgodność z oryginałem. Dokumenty tego typu mogą być opracowane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych.
  1. w czterech grupach językowych:
 • grupa I: francuski,
 • grupa II: hiszpański,
  1. oraz w trzech kierunkach tłumaczenia:
 • z języka obcego na język polski
 • z języka polskiego na język obcy
 • z języka obcego na język obcy
 1. Tryby pilny i ekspresowy wiążą się ze zwiększeniem jednostkowej ceny za stronę obliczeniową.
 2. Minimalny termin realizacji Zamówienia w trybie standardowym wynosi 2 dni robocze. 
 3. Tłumaczenie w ilości do 10 stron z dnia na dzień jest rozliczane w trybie pilnym, a tłumaczenie w ilości od 10 do 20 stron z dnia na dzień rozliczane jest w trybie ekspresowym. Tłumaczenia powyżej 20 stron z dnia na dzień wymagają indywidualnej wyceny i uzgodnienia.
 4. Termin realizacji Usługi liczony jest od dnia złożenia Zamówienia, pod warunkiem, że Zamówienie jest wysłane i zatwierdzone przez Zamawiającego przed godziną 12-tą; jeżeli nastąpi to później, wówczas termin realizacji Zamówienia liczony jest od następnego dnia po dniu złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku Tłumaczeń przysięgłych, Tłumaczenie przekazywane jest Zamawiającemu zawsze w formie wydruku, w jednym egzemplarzu, kolejne egzemplarze mogą być przekazane po uiszczeniu dodatkowej zapłaty.
 6. Wszystkie wykonane Tłumaczenia są przechowywane i archiwizowane przez Biuro przez okres 5 lat.
 7. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo w materiałach marketingowych Biura w celu informowania o klientach Biura.
 8. W przypadku podpisania umowy z Biurem, Zamawiający nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby naruszać dobre imię Wykonawcy i jego renomę.
 9. Umowa. W przypadku zamówień przekraczających 3000,00 PLN brutto Strony zobowiązane są do podpisania umowy. W przypadku zamówień przekraczających jednorazowo wartość 10.000,00 PLN klient zobowiązany jest pokryć całość zamówienia przy pomocy nieodwołalnej akredytywy, złożonej w banku, w którym BTO Lingua posiada konto bankowe i na dobro BTO Lingua. Sposób korzystania z akredytywy określą specjalne postanowienia zawarte w umowie do konkretnego zamówienia.
 10. Do rozliczenia wykorzystywana jest suma znaków tekstu przetłumaczonego przesłanego lub przekazanego przez Klienta do BTO Lingua.
 11. Rozliczenie ilości znaków odbywa się na podstawie Statystyki Wyrazów w programie MS Word.
 12. Minimalną jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony (tłumaczenia zwykłe) oraz jedna strona rozliczeniowa (tłumaczenia przysięgłe, zgodnie z Ustawą).
 • 3. Wycena

Dodatki do ceny podstawowej:

 • tłumaczenie specjalistyczne z korektą standardową: cena podstawowa +25%
 • tłumaczenie specjalistyczne z korektą do publikacji: wycena indywidualna
 • tryb pilny: cena podstawowa +25%
 • tryb ekspresowy: cena podstawowa +50%
 • tryb superekspresowy: wycena indywidualna
 • korekta standardowa obcego tłumaczenia: wycena indywidualna
 • redakcja obcego tłumaczenia do publikacji: wycena indywidualna
 • dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 30% ceny podstawowej
 • uwierzytelnianie przetłumaczonego już tekstu: 50% ceny podstawowej
 • jeżeli przekazany przez Zamawiającego tekst jest trudnym do odczytania rękopisem, Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia, w oparciu o uprzednie ustalenia z Zamawiającym, ceny za wykonanie jego tłumaczenia o dopłatę w wysokości maksimum 50% ceny podstawowej, wynikającej z aktualnego cennika Biura.

Cena za tłumaczenia tabel, układów graficznych, wstawianie rysunków ustalana jest indywidualnie.

Koszt wysyłki Tłumaczenia przysięgłego Zamawiającemu za pośrednictwem poczty czy też usługi kurierskiej ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny za wykonanie Usługi.

W przypadku, kiedy przekazanie przez Zamawiającego przeznaczonych do tłumaczenia dokumentów źródłowych nastąpiło za pośrednictwem poczty tradycyjnej, usługi kurierskiej lub też bezpośrednio w siedzibie Biura, dokumenty te zwrócone zostają Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu Zamówienia. Koszt zwrotu dokumentów źródłowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub też usługi kurierskiej ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny wykonanej Usługi.

Wszystkie stawki za wykonane przez Biuro usługi na rzecz Zamawiającego są cenami netto.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kwoty należnej Wykonawcy za Usługę doliczany będzie aktualnie obowiązujący podatek VAT.

Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia od Klienta, BTO Lingua dokonuje wyceny i przedstawia Kosztorys w formie pisemnej.

 1. W sytuacji, gdy Klient życzy sobie zastosowania określonej terminologii w tłumaczeniu, Klient zobowiązany jest do dostarczenia glosariusza wraz z tekstem do tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia glosariusza przez Klienta, BTO Lingua zastrzega sobie prawo do stosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza. Zamawiający wraz z Zamówieniem powinien przekazać Wykonawcy, na piśmie, wszystkie ewentualne instrukcje dotyczące wykonania Usługi, a także poinformować o przeznaczeniu dokumentu, który ma być przedmiotem Usługi.  W przypadku gdy wymaganiem Zamawiającego jest jednolita, fachowa terminologia, konieczne jest przekazanie do Biura fachowego słownictwa oraz umożliwienie Biuru konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.
 2. BTO Lingua wykonuje tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe).
 3. Czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. BTO Lingua zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zlecenia tłumaczenia bez podania przyczyny, po ówczesnym poinformowaniu Zleceniodawcy o nowym terminie wykonania zlecenia.
 5. Stawki za usługi tłumaczeniowe ustalane są zgodnie z Cennikiem.
 6. W przypadku zleceń wykonywanych w trybie ekspresowym, BTO Lingua zastrzega sobie prawo do rozdzielenia zlecenia pomiędzy dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżność w terminologii.
 7. BTO Lingua ma prawo odstąpić od wykonywanego zlecenia w przypadku podejrzenia, iż treści przekazane do tłumaczenia są niezgodne z prawem.
 8. Podstawą rozliczenia dokonywanego z Zamawiającym jest liczba stron w gotowym Tłumaczeniu.
 9. Liczba stron tłumaczenia specjalistycznego oraz specjalistycznego PLUS obliczana jest z dokładnością do pół strony, zaokrąglonych w górę. W przypadku tłumaczenia przysięgłego każda rozpoczęta strona liczona jest jak przetłumaczona pełna strona.
 10. Minimalna opłata za tłumaczenie specjalistyczne i specjalistyczne PLUS równa jest cenie jednej strony tekstu Tłumaczenia.
 11. W przypadku nieterminowego wykonania Zamówienia z winy Biura, Biuro udzieli Zamawiającemu upustu w cenie za wykonaną Usługę, którego wysokość ustalana będzie w drodze odrębnego porozumienia z Zamawiającym.
 12. Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na poczet wynagrodzenia należnego za wykonanie zamówionej Usługi przed przystąpieniem do jej wykonywania.
 13. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do Tłumaczenia, które otrzymał w ramach wykonania Usługi, w chwili zapłacenia całej należności za Usługę, na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalania tłumaczeń dowolną techniką, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową;
 • zwielokrotnienia tłumaczeń, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową;
 • wprowadzenia tłumaczeń do pamięci komputera;
 • wprowadzenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy do obrotu;
 • najmu, dzierżawy lub użyczenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy;
 • publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania tłumaczeń;
 • wprowadzenia i publicznego udostępnienia tłumaczeń w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych.
 • 4. Warunki świadczenia tłumaczeń ustnych
 1. Zamawiający, drogą mailową, przesyła wszystkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Zamówienia. W przypadku tłumaczeń o tematyce specjalistycznej Zamawiający przekazuje materiały, które pomogą Tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia, najpóźniej 3 dni robocze przed dniem realizacji Zamówienia. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zamawiający przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.
 2. Biuro zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania Zamówienia. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zamówienia, wraz z jej uzasadnieniem, Zamawiający poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. Tłumaczenie konsekutywne i przysięgłe ustne może być realizowane przez jednego Tłumacza, pod warunkiem, że w trakcie jego trwania raz na maksimum 1,5 godziny Zamawiający zapewni tłumaczowi minimum 15 minutową przerwę. Tłumaczenia konsekutywne rozliczane są do pełnej godziny zawsze wzwyż, gdyż minimalny blok tłumaczenia przysięgłego ustnego obejmuje 3 godziny zegarowe.
 4. W przypadku gdy danego dnia tłumaczenie ustne trwa dłużej niż 8 godzin, każda kolejna godzina pracy tłumacza rozliczana jest oddzielnie, z zastosowaniem stawki godzinowej za tłumaczenie ustne powiększonej o dopłatę w wysokości 50%, zaś powyżej 10 godzin z dopłatą w wysokości 100%.
 5. W przypadku tłumaczenia symultanicznego konieczna jest obecność dwóch tłumaczy, a koszt realizacji zlecenia uwzględnia jednoczesne świadczenie przez nich usługi tłumaczenia ustnego.
 6. Minimalny blok tłumaczenia ustnego symultanicznego obejmuje 2 godziny zegarowe, przy czym w przypadku tłumaczeń wyjazdowych, tzn. takich, które związane są z koniecznością dojazdu Tłumacza na odległość większą niż 10 km od siedziby Biura w Gliwicach lub od miejsca zamieszkania tłumacza poza Gliwicami, minimalne zlecenie obejmuje dwa bloki tłumaczenia ustnego, czyli 8 godzin zegarowych — nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej. W przypadku tłumaczenia symultanicznego zarówno pierwszy jak i drugi rozpoczęty czterogodzinny blok tłumaczeniowy traktowany jest zawsze jako pełen blok.
 7. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone w miejscu, które wymaga dojazdu powyżej 10 km od siedziby Biura w Gliwicach, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyżywienia oraz 50% stawki tłumaczenia ustnego za każdą rozpoczętą godzinę podróży.
 8. Czas pracy tłumacza obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy organizacyjne w spotkaniach, czas przejazdu tłumacza wraz z Zamawiającym w inne miejsce itp.).
 9. Jeśli tłumaczenie ustne wykonywane jest w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy, bądź też w porze nocnej, tzn. w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, koszt wykonania Usługi wzrasta o 100%.
 10. Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia ustnego stanowi liczba godzin, przez jakie Tłumacz pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania formularza rozliczenia godzin pracy przekazanego przez tłumacza po wykonaniu tłumaczenia.
 11. Na podstawie podpisanego formularza Biuro wystawia Zamawiającemu fakturę uwzględniającą faktyczny czas świadczenia Usługi, z zastosowaniem zasad rozliczania Zamówień opisanych w niniejszych warunkach świadczenia Usług tłumaczeń ustnych oraz ceny jednostkowej za godzinę tłumaczenia, zawartej w formularzu zlecenia.
 12. W przypadku odwołania tłumaczenia przez Zamawiającego na 7 dni przed umówioną datą tłumaczenia, Zamawiający uiści 50% uzgodnionego wynagrodzenia, a na 3 dni 100%.
 13. Odwołanie to powinno mieć formę pisemną i powinno być niezwłocznie przesłane faksem lub jako wiadomość e-mail. Otrzymanie przekazanego w powyższy sposób odwołania zlecenia potwierdzone zostać powinno przez Biuro.
 14. W przypadku odwołania zamówionego wcześniej tłumaczenia ustnego Zamawiający zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Biuro w związku z przygotowaniem do realizacji zleconego tłumaczenia — w szczególności, lecz nie tylko, kosztów zakupionych biletów na dojazd tłumacza lub tłumaczy do miejsca realizacji zamówionej Usługi oraz powrót z powyższego miejsca, kosztów rezerwacji noclegu lub noclegów w miejscu realizacji zamówionej Usługi itp.
 • 5. Polityka ochrony prywatności, zachowanie poufności i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
 1. Biuro Tłumaczeń Obcojęzycznych Lingua gromadzi i przetwarza wszelkie dane Klienta w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 2. Dokonując zamówienia, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Biuro Tłumaczeń Obcojęzycznych Lingua zastrzega sobie prawo do udostępniania tekstów do tłumaczenia osobom współpracującym z BTO Lingua w celu wykonania zlecenia.
 3. Biuro oraz współpracujący z nim Tłumacze zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych w związku z wykonywanym na rzecz Zamawiającego Tłumaczeniem, w szczególności do zachowania w tajemnicy treści tłumaczonych dokumentów.
 4. Zamawiający może zwrócić się do Biura o wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia. Natomiast niedopuszczalne pod żadnym pozorem jest kontaktowanie się Zamawiającego z Tłumaczem bez wiedzy i zgody Biura. Zamawiający zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych kroków, przez okres 12 miesięcy od zakończenia realizacji ostatniego Zamówienia przez Biuro, zmierzających do zatrudnienia lub angażowania do obsługi jego zamówień Tłumaczy współpracujących z Biurem, bez wiedzy i pisemnej zgody uzyskanej od Biura.
 • 6. Płatności
 1. Przystąpienie przez BTO Lingua do wykonania zlecenia tłumaczenia w przypadku Klienta indywidualnego (osoby fizycznej) następuje z chwilą dokonania przez Klienta wpłaty przelewem zaliczki: 50% wartości zlecenia lub przedpłaty: 100% wartości zlecenia. Pozostała część opłaty jest uiszczana po odbiorze przetłumaczonego tekstu, przelewem na konto bankowe lub gotówką wskazane w fakturze lub udostępnione przez BTO Lingua nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Rozliczenie z klientami instytucjonalnymi: po zakończeniu realizacji zlecenia, BTO Lingua wystawi zamawiającemu fakturę. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, Zamawiający zobligowany jest uregulować płatność przelewem w ciągu 14 dni liczonych od dnia wystawienia faktury. BTO Lingua zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki min. 50% wartości zlecenia lub przedpłaty w wysokości 100% kosztu wycenionej usługi.
 3. BTO Lingua na życzenie klienta wystawia fakturę zwolnioną z podatku VAT.
 4. Warunki płatności. Należności będą rozliczane zgodnie z fakturami VAT wystawionymi przez Zleceniobiorcę płatnymi gotówką w kasie BTO Lingua lub przelewem na konto:

RAIFFEISEN POLBANK

PLN: 82175000090000000031603935

EUR: 14175000120000000031553563

BANK - SWIFT: RCBWPLPW

 1. W przypadku uzgodnionego zlecenia, za które płatność następuje z chwilą wykonania tłumaczenia, BTO Lingua przesyła do Klienta losowo wybrany fragment przetłumaczonego tekstu, a po dokonaniu płatności w pełnej jej kwocie, całość tekstu.
 2. Klient uzyskuje materialne prawa autorskie do tłumaczenia z chwilą dokonania płatności wynikającej z faktury, w pełnej jej wysokości.
 3. BTO Lingua ma możliwość rozliczenia się z Klientami na podstawie miesięcznej faktury zbiorczej, jednakże taka forma współpracy wymaga indywidualnych uzgodnień umownych w formie pisemnej.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury Klient zobowiązuje się do zapłaty BTO Lingua odsetek umownych w wysokości czterokrotności zmiennej stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.
 • 7. Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność BTO Lingua z tytułu wykonania tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia brutto należnego za wykonane tłumaczenie.
 2. BTO Lingua nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które powstały na skutek błędów zawartych w tekście źródłowym lub z winy Zleceniodawcy.
 3. BTO Lingua nie odpowiada za usterki i opóźnienia, które powstały na skutek działania siły wyższej takie jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu, jak również opóźnienia wynikłe z winy Zleceniodawcy, wybuch wojny, rewolucji, zamieszek, strajków, zaistnienie klęsk żywiołowych takich jak powodzie, pożary, trzęsienie ziemi, huragany, uderzenie pioruna, niespodziewane awarie zasilania w sieciach energetycznych, epidemie, zarazy, choroby i śmierć właściciela, nagła zmiana przepisów państwowych lub lokalnych zakazujące lub nakazujące prowadzenia swobodnej działalności Zleceniobiorcy lub wszelkie inne przeszkody stanowiące istotną i potwierdzoną przeszkodę w terminowym wykonaniu usługi. Jednak, gdy którakolwiek z wyżej wymienionych przeszkód uniemożliwiających terminowe wykonanie usługi przestanie istnieć w takim stopniu, który umożliwi Zleceniobiorcy podjęcie czynności przerwanych Siłą Wyższą - Zleceniobiorca bezzwłocznie podejmie przerwane czynności wykonując je zgodnie z normą i trybem uzgodnionymi w umowie. Strony dotknięte Siłą Wyższą są zobowiązane do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o fakcie zaistnienia Siły Wyższej.
 4. BTO Lingua nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie poprawki lub zmiany wprowadzone do treści tłumaczenia oraz ich następstwa, bez jej pisemnej zgody.
 5. BTO Lingua nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w razie wykorzystania przetłumaczonego tekstu niezgodnie z prawem przez Zleceniodawcę lub inne osoby trzecie.
 6. Biuro posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.
 7. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym Tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego.
 8. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu Tłumaczenia powstałych z powodu siły wyższej.
 9. W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Zamawiający dokona adaptacji stylistycznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowego opracowania pod względem merytorycznym i językowym, które na życzenie Zamawiającego może być wykonane przez Biuro, za dodatkowa opłatą. Warunki takiej usługi będą określane indywidualnie, w zawartej przez strony umowie. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi dodatkowego opracowania do publikacji przed przystąpieniem Biura do wykonywania Tłumaczenia.
 10. Biuro traktuje wszystkie materiały przekazane mu do tłumaczenia jako posiadające uregulowany status w zakresie praw autorskich, umożliwiający przetłumaczenie ich przez Biuro. Zamawiający uchroni Biuro przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu jakiegokolwiek naruszenia ich praw do materiałów poprzez dokonanie Tłumaczenia.
 11. Biuro nie wyraża zgody na udostępnianie jego Tłumaczeń innym tłumaczom w celu korekty, bez jego wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie. Biuro zrzeka się odpowiedzialności za wykonane przez nie Tłumaczenia, które zostaną przekazane bez jego zgody innym tłumaczom lub biurom tłumaczeń do jakiejkolwiek modyfikacji.
 12. Wysokość odszkodowania za potencjalne szkody poniesione przez Zamawiającego, związane z realizacją Zamówienia, do którego zapłaty zobowiązane będzie Biuro ograniczona jest do kwoty równej jednokrotnemu wynagrodzeniu netto, należnemu za wykonanie danego Tłumaczenia. Biuro odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste Zamawiającego będące bezpośrednim następstwem zachowania Biura.
 • 8. Reklamacje. Anulowanie i wstrzymanie zlecenia
 1. Gwarancja jakości. Zleceniobiorca gwarantuje dobrą i fachową jakość tłumaczeń oraz ich poprawność językową i stylistyczną, gwarantując wierne lecz nie dosłowne tłumaczenie dostarczonych materiałów. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za błędy rzeczowe i merytoryczne w tekście oryginału; jednak wszelkie zauważone oczywiste błędy i pomyłki występujące w oryginale zostaną skomentowane w przypisach tłumacza.
 2. W przypadku nielicznych błędów językowych w tekście oryginału, Zleceniobiorca zobowiązuje się skorygować takie błędy w tłumaczeniu informując o takim przypadku Zleceniodawcę. Gdyby ilość błędów językowych przekraczała, wg. oceny Zleceniobiorcy, granice przyzwoitości, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy wykonywania takiego tłumaczenia, bez prawa roszczeń ze strony Zleceniodawcy i poinformowanie Zleceniodawcy protokołem z podaniem przykładów takich błędów, jednak z prawem Zleceniobiorcy do obciążenia Zleceniodawcy za wkład pracy włożony do chwili uzasadnionego protestu.
 3. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń lub omyłek w tłumaczeniu Zleceniobiorca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt w możliwie najkrótszym terminie a Zleceniodawca jest zobowiązany przedstawić swoje uwagi na piśmie.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonanej usługi powinny być zgłaszane do 7 dni od daty udostępnienia wykonanego tłumaczenia. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres cristop@ka.onet.pl lub wysłana na adres siedziby biura w formie pisemnej. Niezgłoszenie reklamacji w ciągu 7 dni od daty udostępnienia wykonanego tłumaczenia oznacza, że Klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji i uznania jej za słuszną, BTO lingua zobowiązuje się do usunięcia błędów w tłumaczeniu lub udzielenia rabatu do wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów. Termin usunięcia błędów w tłumaczeniu jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 6. Reklamacja powinna zawierać listę zastrzeżeń z określeniem wszystkich spornych miejsc w tłumaczeniu, które podlega reklamacji.
 7. Niniejsza Reklamacja nie obejmuje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym – Klient przejmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.
 8. Brak zgłoszenia uwag w tym terminie oznacza przyjęcie Tłumaczenia bez zastrzeżeń i późniejsze reklamacje nie będą przez Biuro uwzględniane. Zgłaszane uwagi mogą dotyczyć jedynie wad powstałych z winy osoby wykonującej Tłumaczenie. W razie reklamacji, Tłumaczenie jest przekazywane ponownie do Tłumacza w celu dokonania niezbędnych poprawek. W przypadku dalszego sporu, kwestie wskazane w reklamacji rozstrzyga niezależny redaktor/weryfikator.
 9. Przy zleceniach w trybie ekspresowym, Biuro zastrzega sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza do zlecenia oraz nie zachowania jednolitej terminologii tłumaczenia. Tłumaczenia ekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji i w żadnym wypadku nie dotyczą poprawek stylistycznych.
 10. Reklamacja nie będzie uznana w przypadku:
 • Wprowadzenia zmian niespójnych z wcześniejszymi ustaleniami między klientem a BTO Lingua,
 • Wprowadzenia zmian zawierających błędy merytoryczne lub językowe,
 • Dokonania zmiany sensu tekstu źródłowego (dopisanie lub usunięcie fragmentów, interpretowanie tekstu źródłowego, dostosowanie go do specyfiki polskiego rynku lub polityki marketingowej firmy),
 • Żądania całkowitej zmiany stylu tekstu źródłowego (np. napisanego trudnym, technicznym językiem, mało czytelnego),
 • Zastosowania przez BTO Lingua terminologii poprawnej, zgodnej ze słownikiem, o ile klient nie zalecił własnej, preferowanej terminologii,

Wprowadzenia zmian stylistycznych „z dobrego na dobre”.

 1. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania Tłumaczenia, jeżeli Biuro było gotowe je wykonać, lecz doznało przeszkody z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Jednakże w takim przypadku Zamawiający może odliczyć kwotę, zaoszczędzoną przez Biuro z powodu niewykonania Tłumaczenia.
 2. Dopóki Tłumaczenie nie zostało ukończone, Zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w takim przypadku Zamawiający może odliczyć kwotę zaoszczędzoną przez Biuro z powodu niewykonania dzieła.
 3. Wstrzymanie wykonania usługi. Zleceniodawca nie może żądać wykonania usługi w następujących przypadkach:
 1. Gdy okres ważności umowy przeminie lub umowa została zerwana lub rozwiązana przez jedną ze stron.
 2. Zleceniodawca stał się niewypłacalny, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych przez okres dłuższy niż jeden (1) miesiąc lub zmienił właściciela lub zarząd.
 3. Wystąpił przypadek Siły Wyższej który uniemożliwia przyjęcie i wykonanie usługi jeszcze zanim została przyjęta do wykonania.
 4. przesyłka nie dotarła do Zleceniobiorcy z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, przyjęcie przesyłki nie zostało potwierdzone przez Zleceniobiorcę, przesyłka została błędnie doręczona lub zagubiona lub wystąpił jeden z przypadków Siły Wyższej.
 5. Zleceniodawca nie może żądać wykonania usługi w dni wolne od pracy lub święta obowiązujące w Polsce oraz w okresie wcześniej zgłoszonej przerwy w działalności lub podczas okresu urlopowego, o czym Zleceniodawca został powiadomiony co najmniej na dwa tygodnie wcześniej i fakt taki potwierdził i przyjął do wiadomości. Wyjątek stanowi wyraźna zgoda Zleceniobiorcy na wykonywanie usług w okresie świąt lub dni wolnych.
 1. Zleceniodawca nie może żądać wykonania usługi w dni wolne od pracy lub święta obowiązujące w Polsce oraz w okresie wcześniej zgłoszonej przerwy w działalności lub podczas okresu urlopowego, o czym Zleceniodawca został powiadomiony co najmniej na dwa tygodnie wcześniej i fakt taki potwierdził i przyjął do wiadomości. Wyjątek stanowi wyraźna zgoda Zleceniobiorcy na wykonywanie usług w okresie świąt lub dni wolnych.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 2. Spory, Kompetencja sądu: Prawem rozstrzygającym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby BTO Lingua czyli przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Strony będą starały się rozwiązywać problemy polubownie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu handlowego, kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 4. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian w OWŚU.

Gliwice, dnia 2 listopada 2016 roku

Wersja 1.0

Aktualizacja 02.11.2016